สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.นนทบุรี เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางพัชรินทร์ สร้อยทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางวาสนา บึงบงกช โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) สพป.นนทบุรี เขต 1
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวพรพรรณ อินทรประเสริฐ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ สพป.นนทบุรี เขต 1
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด นางธนัญรัชฎ์ จันทร์โอทาน โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวติ) สพป.นนทบุรี เขต 1
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางหัทยาพร สุภาสูรย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1
6 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางพนิดา อุสายพันธ์ โรงเรียนวัดบางไกรนอก สพป.นนทบุรี เขต 1
7 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางบุญมี จันทวีผล โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวติ) สพป.นนทบุรี เขต 1
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางวันเพ็ญ รักเสนาะ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1
9 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางศรณี คุปติปัทมกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1