สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.พัทลุง เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายสมเกียรติ ชูบัว โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) สพป.พัทลุง เขต 1
2 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวสาลินี จงใจสุรธรรม สพป.พัทลุง เขต 1
3 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายสุริยศักดิ์ วรกาญจนานนท์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป.พัทลุง เขต 1
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายสมเดช ฤทธิ์คง โรงเรียนบ้านควนดินแดง สพป.พัทลุง เขต 1
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางวณิดา ศรีชุมพวง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป.พัทลุง เขต 1
6 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายวิชิต เต็มนิล โรงเรียนวัดแหลมโตนด สพป.พัทลุง เขต 1
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางรัตนาภรณ์ ราชเมืองขวาง โรงเรียนวัดแหลมโตนด สพป.พัทลุง เขต 1
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางวิไล ยศกิจ โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) สพป.พัทลุง เขต 1
9 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายวีระศักดิ์ เนียมสวัสดิ์ โรงเรียนวัดบ้านสวน สพป.พัทลุง เขต 1
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด นายธีระยุทธ เสนาทับ โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป.พัทลุง เขต 1
11 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายนคร เทพหนู สพป.พัทลุง เขต 1
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางเสาวณีย์ ผิวนวล โรงเรียนวัดบ้านสวน (คงวิทยาคาร) สพป.พัทลุง เขต 1
13 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายสมเกียรติ ด้วงนุ่ม โรงเรียนวัดไทรโกบ สพป.พัทลุง เขต 1
14 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ เหรียญทอง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป.พัทลุง เขต 1