สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.เขต 33 (สุรินทร์)

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายวิธิวัติ รักษาภักดี โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด นางพิมพ์ฤดี ประเสริฐสังข์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายพิทักษ์ ทวีแสง โรงเรียนรัตนบุรี สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางวันดี นิตยวัน โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางลมัย สุขจิตร โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายธรรมธัช บาศรี โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
8 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางจารุวรรณ บุญโต โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
9 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายแสน แหวนวงศ์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
10 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสาวพนมพร แก้วใส โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
11 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายมนัด เทศทอง โรงเรียนสังขะ สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
12 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายสุนทร พลศรี โรงเรียนสังขะ สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
13 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง ว่าที่ร้อยตรีบัญญัติ สมชอบ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
14 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายชวลิตร วรรณดี โรงเรียนสินรินทร์วิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์)