สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.เขต 33 (สุรินทร์)

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางลมัย สุขจิตร โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางจารุวรรณ บุญโต โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายแสน แหวนวงศ์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
4 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายชวลิตร วรรณดี โรงเรียนสินรินทร์วิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
5 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสาวพนมพร แก้วใส โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
6 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง ว่าที่ร้อยตรีบัญญัติ สมชอบ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
8 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายมนัด เทศทอง โรงเรียนสังขะ สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด นางพิมพ์ฤดี ประเสริฐสังข์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายวิธิวัติ รักษาภักดี โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
11 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายสุนทร พลศรี โรงเรียนสังขะ สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายธรรมธัช บาศรี โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายพิทักษ์ ทวีแสง โรงเรียนรัตนบุรี สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางวันดี นิตยวัน โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สพม.เขต 33 (สุรินทร์)