ข่าวประชาสัมพันธ์

 

แจ้งกำหนดการส่งเอกสารมายัง สพม.37

ที่อยู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 เลขที่ 2 ถนนแพร่-ลอง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

 
 

เปิดระบบพิมพ์เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าประกวด

 
 

กำหนดวันประกวด OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ

                             จังหวัดแพร่
                    วันที่ 14 ธันวาคม 2557

 
 

  

 แจ้งกำหนดการประชุมกรรมการตัดสินการประกวดและกรรมการดำเนินงานทั้งหมดการประกวด Obec Awards ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2557  ให้เข้าประชุมพร้อมกันวันที่ 13 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป (ทั้งนี้ให้มาลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม)

 
 

ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดรางวัลและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( Obec Awards) เกณฑ์การได้รับโล่ / เกียรติบัตร

 

Download
 
 
 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดและสถานที่จัดประกวด Obec Awards ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2557

หนังสือนำ (คลิ๊กที่นี่)

รายชื่อผู้เข้าประกวด (รายละเอียดคลิ๊กที่นี่)

ตารางการประกวด

1.ด้านวิชาการ 

2.ด้านบริหารจัดการ 

3.ด้านนวัตกรรมฯ

4.ลูกจ้าง

Clickดูแผนที่สถานที่ประกวด 

  แจ้งเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม (วันที่ 8 ธันวาคม 2557)

1.ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ/บริหารจัดการ/นวัตกรรมฯ  เปลี่ยนตารางการประกวดเป็น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ห้อง ICT ชั้น 2 ห้อง 1  เวลา 09.00-12.00 น.  วันที่ 14 ธันวาคม 2557

2.ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ/บริหารจัดการ/นวัตกรรมฯ เปลี่ยนเวลาประกวดเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ห้องประชุมสักทอง ชั้น 1 ห้อง 1  เวลา 09.00-12.00น. วันที่ 14 ธันวาคม 2557

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สพม.เขต 37 และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์ ลำปาง ร่วมประชุมปฏิบัติการคณะทำงานการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้ที่มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 22-24 กันยายน 2557 ณ โรงแรมเดอะล๊อฟท์รีสอร์ท กทม.

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ การศึกษาปกติ

 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประกวด(เพิ่มเติม)

รายละเอียด (คลิ๊กที่นี่)

วันจันทร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11:01 น.
ซักซ้อมความเข้าใจการส่งเอกสาร Obec Awards 57 ระดับภาคเหนือ

รายละเอียด (คลิ๊กที่นี่)

วันพุธ ที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 15:46 น.
แจ้งแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมผลงาน OBEC AWARDS ไม่เกิน 50 หน้า

ด่วน ! แจ้ง แก้ไขข้อมูลใน คู่มือการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เล่มที่ 2 หัวข้อ การประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม หน้า 457 " ข้อ 6.4 ผู้ขอรับการประเมินทุกคนต้องส่งเอกสารรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self report) ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดของด้านที่ขอรับการประเมิน ไม่น้อยกว่า 50 หน้า (แก้เป็น ไม่เกิน 50 หน้า) พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา"
รายละเอียด (คลิ๊กที่นี่)

 

วันพุธ ที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 14:20 น.
ขอความอนุเคราะห์กรรมการตัดสิน OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ

ระดับมัธยมศึกษา (คลิ๊กที่นี่)
ระดับประถมศึกษา (คลิ๊กที่นี่)
 

วันพุธ ที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 14:03 น.
ประกาศถึงเขตพื้นที่กำหนดแผนการดำเนินงาน OBEC AWARDS ในระดับภาคเหนือ

แผนการดำเนินงาน (คลิ๊กที่นี่)

 

วันศุกร์ ที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 15:01 น.
สถานที่ประกวดแข่งขัน

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่  (คลิ๊กที่นี่) 
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ (คลิ๊กที่นี่)
 

วันจันทร์ ที่ 22 กันยายน 2557 เวลา 15:47 น.
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ การศึกษาพิเศษ

 
ผลการประเมินการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2557 ระดับภาคเหนือของสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

รายละเอียด  คลิ๊กที่นี่

วันอาทิตย์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14:19 น.
แนวปฏิบัติของผู้เข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13:49 น.
ประกาศ ด่วนครับ !

ด่วน  !  ประกาศเลื่อนกำหนดการส่งผลงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า
Obec Awards ประจำปี 2557 ระดับภาคเหนือ  ของสถานศึกษา
สังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ  รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

วันศุกร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:10 น.
ซักซ้อมการจัดส่งเอกสารการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗

รายละเอียด  คลิ๊กที่นี่

วันพุธ ที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 11:03 น.
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กำหนดให้มีการประกวดผลงานสถานศึกษาและบุคคลในระดับภาคเหนือ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังนั้นจึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและการประเมินผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า  สพฐ. (OBEC AWARDS)  คลิ๊กที่นี่

วันพุธ ที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 10:28 น.
ด่วน แจ้งแก้ไขปฏิทินการจัดกิจกรรมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD)

ด่วน !  ตามที่การศึกษาพิเศษได้ลงประกาศปฏิทินการจัดกิจกรรมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD)
ลงวันอังคารที่  7  ตุลาคม  2557  เวลา  15.33 น.  นั้น  ทางการศึกษาพิเศษได้มีการแก้ไขปฏิทินดังนี้  คลิ๊กที่นี่

วันพุธ ที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 10:14 น.
หลักเกณฑ์และวิธีการ แบบตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น

1.ด้านสถานศึกษา  คลิ๊กที่นี่
2.ด้านผู้บริหารสถานศึกษา  คลิ๊กที่นี่
3.ด้านรองผู้บริหารสถานศึกษา  คลิ๊กที่นี่
4.ด้านครูผู้สอน  คลิ๊กที่นี่
5.ด้านลูกจ้าง  คลิ๊กที่นี่

วันอังคาร ที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 13:27 น.
ใบสมัครส่งผลงานเพื่อประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Awards ประจำปี 2557

ใบสมัครส่งผลงานเพื่อประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จ
เพื่อรับ “ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Awards ประจำปี 2557 ”ระดับศูนย์  ภาคเหนือ  คลิ๊กที่นี่

วันจันทร์ ที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 21:01 น.
ปฏิทินการจัดกิจกรรมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD) ประจำปี 2557

ปฏิทินการจัดกิจกรรมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า
สพฐ.  (OBEC  AWARD)   ประจำปี  2557
ระดับภาคเหนือ ของสถานศึกษาสังกัด 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   คลิ๊กที่นี่

วันอังคาร ที่ 07 ตุลาคม 2557 เวลา 15:33 น.
สถานที่ประกวดแข่งขัน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  25  จังหวัดแพร่  คลิ๊กที่นี่

วันจันทร์ ที่ 06 ตุลาคม 2557 เวลา 13:34 น.
 

เข้าสู่ระบบ

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

เว็บไซต์

 
Obec Awards-ระดับชาติ
Obec Awards-อีสาน
Obec Awards-ภาคเหนือ
Obec Awards-ภาคใต้
Obec Awards ภาคกลางและภาคตะวันออก
 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 6
เมื่อวาน 9
สัปดาห์นี้ 71
สัปดาห์ที่แล้ว 224
เดือนนี้ 622
เดือนที่แล้ว 1,278
ปีนี้ 4,191
ทั้งหมด 201,017
 

 

ประกาศกำหนดวันประกวด OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ

ณ จังหวัดแพร่

ในระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2557